Prislista 2019

1.         MEDLEMSAVGIFTER

Typ Kategori A v g i f t e r
JSFK SSF FSF TOTALT
S Huvudmedlem Senior  26 år och äldre 1075 980 45 2100
J Huvudmedlem Junior  25 år och yngre 440 415 45 900
Ff
Familjemedlem Flygande *
975 980 45 2000
G
Gästmedlem **
500 500
Gb
Medlem bogserförare ***
0 0
Svi
Stödjande / veteranmedlem med klubbinfo
250 250
F
Stödjande familjemedlem ****
50 50
Gt
Gästmedlem tillfälligt **
50 Kr/start 50 Kr/start

Ålder räknas efter vad du fyller under år 2019.

*  För medlemskap typ Ff krävs en JSFK-medlem typ S eller J med samma postadress.

**  Segelflygare som är förbundsansluten via annan segelflygklubb.

***  Bogserförare som ej segelflyger.

****  För medlemskap typ F krävs en aktiv JSFK-medlem typ S, J, B.

JSFK:      Avgift till Jönköpings Segelflygklubb

SSF:       Avgift till Svenska Segelflygförbundet, tidningen Segelflyg ingår.

FSF:        Avgift till Flygsportsförbundet.

För ny medlem som tillkommer efter 2019-08-01 gäller medlemsavgiften även för 2020

OBS!   Önskar stödjande/veteranmedlem tidningen Nordic Gliding, var vänlig meddela detta vid inbetalning och ett tillägg på 450 Kr tillkommer!

Vill du prenumerera själv, gå in på Nordic glidings hemsida och anmäl att du vill ha en prenumeration på http://nordic-gliding.org

Medlemsavgiften måste ovillkorligen vara betald för att få flyga!

Den skall enligt stadgarna vara betald före utgången av januari!

2.         FLYGPRISER   Gällande från 1 januari 2019

2.1       Bogsering

2.1.1    Bogserpaket 2100 kr betalas senast 2019-04-01, gäller hela 2019.  Återbetalas ej.
Vid betalning efter 2019-04-01, gäller paketet efter betalningsdatum.
200 kr till 400 m + 42 kr per 100 m därutöver.

2.1.2    Om bogserpaket ej betalats kostar bogsering 400 kr till 400 m + 42 kr per 100 m därutöver upp till 1000 m.

2.2       Segelflygning

Paket betalas senast 2019-04-01 och gäller hela 2019  Återbetalas ej.

Vid betalning efter 2019-04-01, gäller paketet efter betalningsdatum.

2.2.1    Segelflygpaket:      4000 kr berättigar till rabatterade  timpriser för klubbens segelflygplan (Se tabell 2.2.3 nedan) och motorseglaren enligt dess prislista
(se punkt 2.3.1).

2.2.2    Stora flygpaketet:      8200 kr berättigar till 0:- i  timpris för klubbens segelflygplan (Se tabell 2.2.3 nedan), rabatterat timpris på motorseglaren enligt dess prislista (se punkt 2.3.1) och rabatterade bogserpriser som bogserpaket (se punkt 2.1.1).

2.2.3    Segelflygning till timpris med klubbens segelflygplan

SE- Flygplanstyp Timpris kr Segelflygpaket
Timpris kr
Stora flygpaketet
Timpris kr
UFY ASK-21 680 170 0
UTV DG 500 T 680 170 0
UEU Ls-4 600 150 0
USF Ls-8 600 150 0

Debitering av inhyrda flygplan beslutas av styrelsen i varje enskilt fall.

2.3       Motorseglare SE-TUU

2.3.1    Paket motorseglare:     2000 kr betalas senast 2019-04-01, gäller hela 2019 Återbetalas ej.
+ 560 kr/tim  tachometertid. Vid betalning efter 2019-04-01, gäller paketet
efter betalningsdatum.

2.3.2   Utan paket:                    800 kr/tim tachometertid.

2.4       Motorflygning SE-KBS

2.4.1    1700 kr/tim för inflygning och bogserutbildning.

2.4.2    1800 kr/tachotim för Transportbogsering med tillhörande ferryflygning.

2.4.3    3300 kr/tachotim för extern uthyrning alternativt 2200 kr/tachotimme exkl. bensin.

3.         SKOLNING

3.1        Segelflygcertifikat

3.1.1     Junior 300 kr/start  upp till 21 år  Senior 400/start fram till färdigt S-certifikat.

3.1.2     Äventyrspaket: 5 starter  2400 kr Junior 3000 kr Senior (tillgodoräknas vid fortsatt utbildning)

3.1.3     C-diplom: ca 25 starter, inkl flygdagbok, pris se punkt 3.1.1

3.1.4     S-certifikat:  C-diplom + ca 30 starter.

Priset inkluderar bogsering och flygavgifter för varje start som avser S-skolning fram till färdigt S-certifikat
Vid grundskolning på motorseglare debiteras ordinarie tachotimpris (800:-/h) + 50:-/start
Betalning erläggs i förskott enligt lärares anvisning.

Efter avslutad utbildning till S-certifikat gäller följande:

3.1.5     Elev som erövrat S-certifikat första skolåret betalar för fortsatt flygning under det året bogsering enligt regler för bogserpaket och segelflygning enligt regler för segelflygpaket, inga paketavgifter behöver betalas för det året.
Bogserpaket behöver ej betalas för det nästföljande året.

3.1.6     Elev som skolar till S-certifikat har möjlighet att fortsätta andra skolåret enligt prislistans regler enl. punkt 2 Flygpriser, med ett tillägg på 50 kr/start för lärarkostnad.

3.1.7     Elev som erövrat S-certifikat andra skolåret och betalat ordinarie skolpris betalar för fortsatt flygning under det året bogsering enligt regler för bogserpaket, ingen paketavgift behöver betalas för det året.

3.1.8     Pågår utbildningen över två år, så fortsätter utbildningen enligt prislistans regler enl. punkt 2 Flygpriser, med ett tillägg på 50 kr/start för lärarkostnad.

3.1.9     Elev som erövrat S-certifikat anmodas att kvittera ut en nyckel till Ödestugu och skåpet i bygglokalen på Axamo. Detta för att man ska vara en del av klubben och kunna sköta ex. flygledning utan att detta drabbar klubben negativt för att en person inte har en nyckel. Deposition måste erläggas, depositionen för nycklarna kommer automatiskt att debiteras enl. punkt 5.5.

4.           ÖVRIGA KURSAVGIFTER

4.1        S-certifikat teori
1200 kr inkl. litteratur, 300 kr exkl. litteratur

4.2       Enbart bokpaket
1200 kr

4.3       Provlektioner
1.0 kr/m, bogsering max 1000 m, flygtid ca 15-30 min beroende på bogserhöjd.

4.4       Gratulationsflygning (tidsbokade)
1600 kr/start, bogsering max 1000 m
2400 kr/start, bogsering max 1500 m
Alternativt
1600 kr/30min flygning i motorseglare
2400 kr/45min flygning i motorseglare

5.            ÖVRIGA AVGIFTER

5.1        Utskriven flygdagbok från kassören
60 kr Debiteras flygkonto

5.2       RST-avgift till FSF/Segel
100 kr Debiteras flygkonto

5.3       RST-rapporteringsavgift
25 kr/resultat Debiteras flygkonto

5.4       Sportlicens
100 kr Debiteras flygkonto

5.5       Deposition anläggningsnyckel, Ödestugu alternativt Axamo
250 kr/nyckel. Debiteras flygkonto

5.6       Flygdagbok
200 kr Debiteras flygkonto

6.         SPECIELLA FLYGNINGAR

6.1       Transportsläp, d.v.s. hämtning med bogserplan från annan plats än Ödestugu för bogsering debiteras flygtid för transportsläp tur och retur hämtningsplatsen. Segelflygtiden debiteras enl ovan.

6.2      Teknisk kontrollflygning av klubbens segelflygplan, som skall protokollföras enligt kontrollflygnings- protokoll, debiteras ej.

6.3      För privatägt segelflygplan gäller att då ägaren flyger debiteras endast bogseravgift + avgifter till Segelflygets fonder.

6.4.     Privat flygning med motorflygplan debiteras timpris efter start- och landningstid enligt flygplanjournalen.

6.5      Teknisk kontrollflygning, som är beordrad av tekniker, och av styrelsen godkänd transportflygning för klubbens räkning med motorflygplan och motorseglare debiteras ej.

7.         ÖVRIGA PRISER

7.1.      Försäljning av drivmedel:          Bensin  enligt gällande prislista på tankanläggningen

7.2       Sommar eller vinterförvaring av privata flygplan i klubbens lokaler 240:-/påbörjad månad eller 1800:-/år.
Nyttjande av ex. Hangar och bygglokal sker i mån av plats och efter överenskommelse med styrelsen

7.3       Sängplats i lillstugan

Icke medlem: 120 kr/dygn,
Medlem: 0 kr/dygn
Icke medlem: 500 kr/vecka,
Medlem: 0 kr/vecka

7.4       El till husvagn: 5 kr/kWh, medlemmar som nyttjar el till sina husvagnar svarar själva för att mäta eller beräkna sin elförbrukning

8.         KLUBBANDELAR

8.1.      1 Klubbandel utgör 1000kr. Tecknandet av klubbandelar ger en viss reducering av flygavgifter eller andra debiterade avgifter.
För tecknande och mer information kontakta kassören.

9.         BETALNINGSVILLKOR

9.1       Paketavgift skall betalas enligt prislistans villkor.

9.2      Flygavgifter och andra avgifter debiteras medlemmens konto i klubben vid varje månadsskifte.
Om tillräckligt tillgodohavande ej finns på kontot faktureras medlemmen och får då även ett kontoutdrag.
Tillse att du alltid ligger plus på ditt konto!
Efter varje årsskifte får varje medlem ett kontoutdrag för hela året.

9.3      Underskott på utskickat kontoutdrag skall betalas inom 20 dagar efter utskriftsdatum.

9.4      Dröjsmålsränta 15 % vid obetald flygräkning.

9.5      Betalning sker till klubbens bank-giro, nr 786-6403.

10.         FÖRSÄKRINGSVILLKOR

För alla klubbens flygplan finns sittplatsförsäkring och ansvarsförsäkring.

Sittplatsförsäkringen är på 2 basbelopp vid dödsfall och 6 basbelopp vid invaliditet.

Medlemmarna uppmanas att se över sina egna försäkringars belopp och giltighet vid segelflygning och vid behov komplettera sitt försäkringsskydd.

Enligt styrelsebeslut 2000-04-23 gäller:

Vid skada eller haveri med segelflygplan eller motorseglare som ägs eller hyrts in av klubben betalar medlemmen halva självrisken.
Halva självrisken är för segelflygplan 1500kr och för motorseglaren 2500kr

Vid all skolflygning och för bogserflygplanet står klubben för självrisken.

11.         ÄNDRINGAR

Styrelsen förbehåller sig rätten att under året ändra priserna om så erfordras.

2019-02-21
Styrelsen

Kommentarer inaktiverade.